Petrus Parvus Rosæfontanus

Uddrag fra Dansk biografisk leksion for tidsrummet 1537-1814. Udgivet af C. F. Bricka 1887-1905. Digitaliseret af Projekt Runeberg på runeberg.org/dbl/

 

Parvus, Peder, –1559, Humanist, kaldes ligesom hans ovennævnte Broder*) ofte Rosæfontanus efter Fødebyen Roskilde.

*) Om Parvus, Matthis, –1553. Beskrevet i samme leksikon

Hans Levned, saa vidt vi kjende det, giver os en levende Forestilling om den brændende Iver, hvormed unge, begavede Mænd i Tiden henimod Reformationen kastede sig over Studiet af de gamle Sprog og gjennem Humanismen lededes til det Brud med Fortiden, der gjorde dem til erklærede Tilhængere af den kirkelige Reformation. Det er sandsynligt, at Humanisten Walter Mortimer (XI, 478), der var Rektor ved Roskilde Skole, først har vakt P. P.s Interesse for Videnskaberne («artes»), og at den er bleven mægtig styrket ved hans senere Studieophold i Rostock. Hjemkommen her fra skrev han i Dec. 1519 et Brev til den bekjendte Henrik Smith fra Malmø, hvilket denne aftrykte som Indledning til sin «Hortulus synonymorum» (1520). Brevet er gjennemstrømmet af den frejdige Sejersfølelse, som den Gang besjælede saa mange af Forkæmperne for de gjenopstandne Videnskaber. Blandt de store Navne paa samtidige Humanister, som P. P. med Berømmelse omtaler i sit Brev, er ogsaa «den højlærde Philip Melanchthon og den dybsindige Theolog Martin Luther», hvilke han dog endnu kun kjendte af Rygte, men inderlig ønskede at komme i personlig Forbindelse med. Endnu stod han i religiøs Henseende dog væsentlig paa det gamle Stade, som det fremgaar af et latinsk Digt, han 1520 udgav til Jomfru Maries Ære.

P. P.s Livsforhold i de følgende 15-16 Aar ere os saa godt som ubekjendte. Man har ment, at han ligesom hans Broder Hr. Henrik P. har været en af den landflygtige Christian II’s Ledsagere; men derfor foreligger dog ikke noget Bevis. Imidlertid er det klart, at han har færdedes mange Aar i Udlandet, har erhvervet Magistergraden og navnlig har opholdt sig længere Tid i Paris, da han etsteds nævner den derværende berømte Bogtrykker og Humanist Robert Stephanus som sin «gode, gamle Ven». Ogsaa i Wittenberg har han været, da han senere omtalte Luther og Melanchthon som sine aandelige Fædre og Lærere, hvem han skyldte den største Taknemmelighed og Ærbødighed. 1536 var han hjemme; thi ved denne Tid anbefalede den unge Herman Skeel, der da studerede i Tyskland, ham paa det bedste til Rigsraad Anders Bille, at han kunde faa et Levebrød her i Landet, hvor han nu havde begivet sig hen.

1536 udgav P. P. i Roskilde den løwenske Professor Johan af Kampens latinske Parafrase af Davids Salmer og Prædikerens Bog, som han ledsagede med Anmærkninger. Paa samme Maade udgav han 1537, ligeledes i Roskilde, en latinsk Komedie om den forlorne Søn af Vilh. Gnapheus, Rektor ved Gymnasiet i Haag. Ved Universitetets Gjenoprettelse s. A. blev P. P. Professor pædagogicus med den Opgave at føre de unge Studenter ind i den humanistiske Dannelse og at vejlede dem ved Udarbejdelsen af latinske Breve og Vers. 1542 blev han Professor i Rhetorik og udnævntes senere af Kongen til Poeta laureatus med et Digtervaaben (en Egegren med Blade og Agern), som hans Søn Christoffer Lille, der i mange Aar var Præst i Birkerød, ogsaa førte og lod sætte paa Prædikestolen i sin Kirke.

P. P. døde 27. Avg. 1559. At dømme efter de Lovtaler, flere af hans Disciple have holdt over ham, maa han have været en fortræffelig Lærer, der, saa lille og uanselig han end var af Ydre, besad stor Begavelse og Veltalenhed. Om hans Gaver som latinsk Digter vidne flere Vers, der findes spredte paa forskjellige Steder. Men hele sit Liv synes han at have været trykket af trange Kaar, saa Universitetet maatte hjælpe hans Enke, Anne, til at faa hans Lig begravet. Hans slette Vilkaar have mulig endog bevirket, at han i et Aars Tid (1538-39), for at undgaa sine Kreditorers Efterstræbelser, har maattet forlade sin Plads. En lille gejstlig Forlening, han havde faaet (St. Jacobs Alters Vikarie), maatte Universitetet indløse for ham, da han havde pantsat den. – Af hans Skrifter kan endnu nævnes hans Oversættelse af Ant. Corvinus’ Postil over Søndagsevangelierne (1539), et især for Præster meget nyttigt Skrift, samt en lille Bog om «det ypperligste og mest besynderlige, som den hellige Skrifts Bøger indeholde» (efter det franske, 1543). Aaret efter P. P.s Død udgav Historieskriveren Hans Svaning under hans Navn sit eget polemisk-historiske Værk «Refutatio calumniarum Joh. Magni Gothi», og længe gik og gjaldt P. P. som Forfatteren til dette Skrift. – Den for en Del Aar siden (Rørdam, Historieskrivningen siden Reform. S. 10 ff.) fremsatte Formodning om, at P. P. kunde være Forfatter til det, navnlig i stilistisk Henseende, mærkelige historiske Skrift «Seditionum Daniæ liber», har nys (i Weibulls «Skånska Saml.» 1894-95) fundet bestemt Modsigelse, uden at man dog har kunnet pege paa nogen anden Forfatter, hvem Skriftet med nogen Sandsynlighed kan tillægges.H. F. Rørdam.