Mathias Hoff's ægteskabelige forviklinger og da Fanden for i præsten.

- Et tragikomisk drama fra Svanninge præstegård

Peder Christoffersen Rosenkilde født omtrent 1660 i Odense og død 24. april 1729 i Faaborg, var gift med Anna Jacobsdatter Køpping (eller Coppens) født i 1674 i Faaborg og død samme sted 19. september 1715

Peder Christoffersen Rosenkilde var By- og rådhusskriver i Faaborg fra 1709 til sin død. I 1719 ansøger sønnen Jacob om, at måtte hjælpe sin gamle svage fader og ansøger samtidig om at måtte efterfølge ham. Dette anbefales af magistraten og stiftamtmanden med den begrundelse, at byskriverens indtægt var så beskeden, at han ikke havde råd til at holde medhjælper i sin alderdom. (kilde: Blomberg. Faaborg by's historie)

Byskriveren og hans kone får 11 børn. Den ældste var ovennævte Jacob og den næstældste Hans Rosenkilde, som der kan læses mere om i afsnittet om den himmerlandske Rosenkilde slægt. Et andet af deres børn blev døbt Mathias Hoff Rosenkilde. Han var født 28/03 1700 og døde 08/09 1700 mindre end et halvt år gammel. Han var tilsyneladende opkaldt efter Anna Jacobsdatters mors tredje ægtemand, - præsten i Svanninge, Mathias Hoff.

i H. F. Rørdams Kirkehistoriske samlinger fra 1877 er der følgende fantastiske og tragikomiske fortælling om Anna Jacobsdatter Køppings mor, der hed Dorthe Christensdatter.

Dorthe Christensdatter var født omtrent 1650 og hun fik et liv , der må beskrives som mildest talt omtumlet og turbulent.

Hun var datter af Christen Nielsen fra Heden by, der havde været herredsfoged i Salling herred, og som senere drev en større låneforretning. Som ung og ugift bestyrede hun broderen Laurids’ hus i Faaborg. I 1674 nedkommer hun med datteren Anna, der senere, – nærmere bestemt den 8. oktober 1693, - bliver gift med Peder Christoffersen Rosenkilde.

Som barnefader udpeger Dorthe Christensdatter Rektor ved Faaborg skole Jacob Hansen Køpping (eller Coppens). I 1678 bliver Jacob Hansen Køpping præst ved Svanninge kirke, og bliver samme år viet til Dorthe Christensdatter af biskoppen i Odense, - salmedigteren Thomas Kingo.

Jacob Hansen Køpping dør i 1682, og efterfølges som præst i Svanninge af Hans Olufsen Tage. Den nye præst gifter sig den 4. juli 1683 med forgængerens enke, Dorthe Christensdatter.

Hans Olufsen Tage dør i 1694. Han efterfølges samme år af Mathias Hoff, der på dette tidspunkt er 28 år gammel, - også han bliver gift med Dorthe Christensdatter, der nu er 44 år.

På denne tid var det ikke ualmindeligt, at når man overtog et præsteembede, overtog man også forgængerens kone. Dette er sikkert en del af forklaringen på, at dette ægteskab bliver særdeles turbulent. Dette turbulente ægteskab har efterfølgende inspireret til folkeeventyret "Fanden for af fangen i præsten", der genfortælles længere nede på denne side.

Dorthe har tilsyneladende et forhold til en bonde i byen, og når hun besøger ham er hun godt belæsset med naturalier fra præstens forrådskammer. Ved juletid i 1708 får hun listet en tønde af præstens øl over til bonden. Da præsten opdager tyveriet, udarter det sig til skænderi og slagsmål. Præsten rykker hende i håret og hun river ham i ansigtet, og slagsmålet må stoppes af folkene på gården. Den efterfølgende juleprædiken må præsten forrette med skrammer i ansigtet.

Efter denne episode skriver Dorthe og sønnen fra forrige ægteskab, Jacob Tage, en klage til biskop Müller. Heri anføres også, at præsten lod hende overvåge konstant, og at han tilmed placerede en karl som vagt ved hendes seng om natten, da han ikke kunne unde, at ”hun gav lidt til de fattige”.

Biskoppen befaler, at præsten skal forlige sig med sin kone, hvilket han indvilliger i, men senere fortryder han, og forlanger sagen genoptaget.

Sagen kommer nu for provsteretten. Her dømmes Mathias Hoff til at efterkomme bispens bud, og han skal desuden betale 30 rigsdaler i bøde, som skal gå til fattige enker. Men her ender historien ikke. Mathias Hoff er tilsyneladende voldsomt ærekrænket, og både kongen og højesteret inddrages i de ægteskabelige skærmydsler.

Via en ansøgning til kongen får Mathias Hoff nedsat en kommission med højtstående embedsmænd, som skal undersøge sagen. Kommissionen kender provsterettens afgørelse for ugyldig, og bestemmer derfor, at Mathias Hoff ikke behøver at efterleve den.

Dette er naturligvis ikke en afgørelse, der behager biskoppen, så han får sagen for ikke mindre en højesteret. Afgørelsen her synes ikke at have været i Mathias Hoff’s favør. I alle tilfælde skriver han et uforskammet brev til biskoppens enke efter biskoppens død. Her beskriver han biskoppen som sin store hader og forfølger.

Biskoppens enke stævner nu Mathias Hoff for provsteretten, der i 1713 dømmer Mathias Hoff til at efterkomme dommen fra højesteret, samt til at tilbagetage sine beskyldninger mod den afdøde biskop.

Dette usædvanlige ægteskabsdrama når sin afslutning i 1715. Den nu 65 årige Dorthe Christensdatter dør den 26. juni og efterlader sin 16 år yngre Mathias Hoff som enkemand. Han har næppe savnet hende.

Fanden for af fangen i præsten

Ovenstående ægteskabsdrama er helt sikkert inspirationskilden til folkeeventyret "Fanden for af fangen i præsten", selv om dette eventyr fortæller er en helt anden historie om baggrunden for episoden, hvor præsten og konen kom i slagsmål

Eventyret fortæller en historie om en ung murerdreng fra Faaborg-egnen, der blev "besat af Fanden", efter at hans mester ikke ville gøre ham til Svend. Drengen mente, at Fanden befalede ham at slå to børn ihjel, hvilket han gjorde.

Drengen blev pågrebet for ugerningen og dømt til døden. Henrettelsen skulle finde sted dagen før juleaften i 1708, og fangen blev eskorteret til henrettelsesstedet af fem præster, - heriblandt Mathias Hoff, - der skulle mane djævelen ud af ham og frelse hans sjæl.

Aftenen efter henrettelsen tilbringer Mathias Hoff sammen med hustruen, men pludselig farer Fanden i ham, og han griber fat i hustruens hår og slynger hende i gulvet. Hun kommer først fri, da folkene på gården kommer til og får parterne adskilt.

Fortællingen slutter med at berette, at ægtefolkene både før og efter denne episode levede i et kærligt og kristent ægteskab, og at episoden derfor gav anledning til et på egnen hyppigt benyttet ordsprog: "Fanden for af fangen i præsten".

Historien om murerdrengen der slog to børn ihjel har tilsyneladende virkelig fundet sted. Den er i alle tilfælde omtalt i Ørbæk præsten Rasmus Winters erindringer fra 1755. Rasmus Winter omtaler også episoden med ægteparrets slagsmål, og han understøtter eventyrets udlægning af, at ægteparret siden levede i fred og fordragelighed.

 

Kilder:
 H. F. Rørdam. Kirkehistoriske samlinger, III række bind 2, 1877
Just Mathias Thiele. Danske folkesagn, Bind 4, KBH 1823
Rasmus Pedersen Winter. Den Winterske slægtsbog fra 1755