Petrus Parvus Rosæfontanus.


Petrus Parvus blev født før år 1500 og døde i 1559. Han hed oprindelig Peder Lille, men kaldte sig aldrig for andet end Petrus Parvus med tilnavnet Rosæfontanus.

Han var digter, underviser, reformist og humanist. Humanist vil i den tids kontekst sige, at han var en del af den europæiske bevægelse, der vendte sig mod den katolske kirkes autoritet, - en kirke der i tæt samarbejde med den feudale magt, udstak de formynderriske og snævre rammer for menneskets udfoldelse.

Hans valgsprog "Tiden bringer roser" afspejler hans optimistiske tro på, at tiden ville bringe noget nyt og bedre, hvis man holdt op med at tro på de gamle autoriteter og istedet satte fornuften og individet i centrum

Hans oprindelige navn, - Lille eller Litle, - har givet anledning til en antagelse om, at han skulle stamme fra den adelige familie Litle. Dette er der dog intet der tyder på. Derimod var der i Roskilde i den sidste del af 1400 tallet, en borgerlig familie med navnet Lilde, som han muligvis har tilhørt. Historien om det litterære og historiske svindelnummer, hvor man brugte Petrus Parvus' navn som forfatter til et modskrift mod et svensk smædeskrift, har sikkert bidraget til antagelserne om den adelige herkomst, idet han her blev tituleret som dansk ridder.

Af statur har han svaret til sit navn, - han har fysisk været en temmelig lille mand, hvilket han også selv fremhævede i flere skrifter. I forordet til en bog skrevet af vennen Henrik Smed, beskriver han sig selv således:

"Jeg, Peder Lillemand fra Roskilde, ikke mindre de godes end de vellærdes Mand, den renere Dannelses Dyrkeres mindste mand."

Petrus Parvus blev i sine yngre år fascineret af de nye tanker og den nye humanistiske bevægelse, der førte frem til bruddet med katolicismen i Nordeuropa. Han beskriver Luther som en af sine åndelige læremestre, og var blandt de første, der bragte information om bevægelsen til Danmark.

Indtil omkring 1519 har han studeret i Rostock. I 1519 er han igen i Danmark og skriver forordet i vennen Henrik Smeds bog "Hortulus Synonyrum" udgivet 1520, hvorfra ovenstående citat stammer.

Nogle år herefter er der ingen sikre efterretninger om ham. I nogle historiske kilder antages det, at han har været i landflygtighed sammen med den fordrevne Christian den II. Muligvis skyldes denne antagelse en forveksling med hans bror Henrik Parvus eller antagelsen kan have baggrund i beskrivelsen af Petrus Parvus, i forbindelse med det litterære og historiske svindelnummer, under den dansk-svenske historiekrig.

Omkring 1536 er Petrus Parvus tilbage i Danmark, men står tilsyneladende uden passende ansættelse. Den senere kongelige sekretær Herman Skeel skriver derfor et brev til Rigsråd Anders Bille, hvor han beder rigsråden om hjælp til, at at den lærde og begavede Petrus Parvus tilbydes forhold, der kan sikre ham "føde og klæder". I brevet nævnes, at Petrus Parvus var kommet i vanære. For hvad nævnes ikke. Måske skyldtes det hans modstand mod den katolske kirke, eller måske har han vitterlig været landflygtig sammen med Christian den II.

I 1537 får han en stilling som Lector Pædagogicus på Københavns Universitet og underviste i "humanistiske dannelse", dvs. i forståelsen af den latinske skrive- og digtekunst.

I 1542 blev han Professor i retorik, men det var stadig den klassiske dannelse han underviste i.

Han udgav flere latinske digte. Selvom produktionen ikke var stor, må den have været af en vis kvalitet, idet han som den første danske digter udnævntes af Kong Christian den III til "Poeta laureatus" ('laurbærkranset digter') med et digtervåben (en egegren med agern). Dette våbenskjold kan i dag ses i Birkerød kirke, hvor det blev påsat prædikestolen af hans hans søn Christoffer, der var præst i samme kirke. Billeder af våbenskjold m.m. kan ses her.

I anledning af laurbrækransningen skrev en anden af datidens store poeter, - Hans Jørgensen Sadolin, - et hyldestdigt til Petrus Parvus. Digtet er på latin og er gengivet i Marius Rosenkildes slægstbog fra 1883. I Georg Rosenkildes del 2 til denne slægstbog fra 1963 er digtet oversat til dansk som følgende:

  1. Da danmarks berømmelige konge Kr.d.3' så dit digt du lille mand, der er saa stor en kunstner.
  2. Satte han sig og malte en smuk laurbærkrans om din pande, og over Mus'ens laurbærkrans satte han en kongelig  krone.
  3. Hvad vil nu dette kloge billede vise? Hvad vil den konge sige med disse symboler? Vær overbevist om, at billedet er i overensstemmelse med Virkeligheden.
  4. Det er kun rimeligt at digtet fortjener en laurbærkrans, og en kongelig hædersbevisning er for store kunstnere det  samme som en kongelig gave.
  5. Og dyrke nu de hellige digtere, som den meget lærde konge selv dyrker. Og ær de straalende Muser, som lærer    kongen at male.

Petrus Parvus Rosæfontanus døde den 27 august 1559. Han efterlod sin kone Anna og sønnen Christoffer.

På baggrund af de hyldestdigte og lovtaler der blev skrevet til ham, må han have været opfattet som en stor begavelse og afholdt lærer. Blandt andre skrev ovennævnte Sadolin ved Petrus Parvus' død følgende:

Intelligens, fromhed, godhed, veltalenhed, dyd, alt Dette siger dit navn PARVUS (du lille) - stor er din kunst, men hvorfor er du lille af navn? Den som er stor i sin kunst kan ikke godt være lille!


På trods af stillingen ved universitetet, synes hans materielle forhold at have været ringe. Under hans ansættelse har der på et tidspunkt været gældskrav mod ham. Universitetet har måttet indløse pantsætninger for ham, og ved hans død måtte universitetet yde hans kone hjælp til begravelsen.

En biografi om Petrus Parvus i Dansk biografisk leksikon fra omkring 1900 kan ses her.

Bopæl

Petrus Parvus' bopæl under universitetstiden har været dér, hvor Ehlers kollegium ligger i dag, - dvs. ved det nuværende St. Kannikestræde nr. 9.

I bogen "Borgerlige huse særlig Kjøbenhavns Professor-residentzer 1540-1630" nævnes, at der i 1500 tallet mellem Store Kannikestræde, Skindergade og Købmagergade lå 3 gårde, hvoraf den ene lå, hvor Ehlers kollegium senere blev bygget. Denne gård blev i 1543 overdraget til Petrus Parvus.

Placeringen, - område d øvrste til højre, - fremgår af dette kort over universitetsområdet fra 1581. Klik på billedet for at få vist en større udgave.Kilder:

H.F.Rørdam. Ny kirkehistoriske Samlinger bind 2. København 1860
H.F.Rørdam. Kjøbenhavns universitets historie fra 1537 til 1621. København 1868
R.F.S Mejborg. Borgerlige huse særlig Kjøbenhavns Professor-residentzer 1540-1630. Kbh 1881