Den Himmerlandske gren af Rosenkilde slægten

I det følgende beskrives de første generationer, af hvad der må formodes at være starten på den sidenhen omfattende gren af Rosenkilde slægten i Himmerland.

Hans Pedersen Rosenkilde.

I marts 1727 ankommer den 32 årige Hans Pedersen Rosenkilde til St. Brøndum i Himmerland, hvor han har fået ansættelse  som præst.

Hans Pedersen Rosenkilde kom fra Fyn. Han blev født i Faaborg den 28. oktober 1695 som søn af Peder Kristoffersen Rosenkilde, - by- og rådhusskriver i Faaborg. Han blev student fra Odense skole i 1716 og Kandidat i 1723. Herefter var han "sygetrøster" i København, indtil han kom til St. Brøndum, hvor han blev ordineret den 7. maj 1727.

Egnen er helt ukendt for ham.  I en indberetning fra. 1745 skriver han:

"siden jeg underskrevne ikke er født eller opfødt her i Landet, ja end ikke har set Jylland, førend jeg til Lærer i Anno 1727 blev beskikket for Brøndum, Siem og Thorup Menigheder."

Ikke bare egnen men også dialekten er ny for ham, hvilket giver sig udslag i, at han i ovennævnte indberetning, udfærdiger en mindre "Jysk-Dansk ordbog", hvor en del jyske udtryk og ord oversættes til dansk. Han kommenterer også talemåden generelt og skriver bl.a. at bogstavet Ø er erstattet af andre vokaler. En dør udtales således "en dar", Nørregård som "Nargård" osv.

I samme indberetning skriver Hans Rosenkilde, at der på egnen normalt ikke er de store udbrud af smitsomme sygdomme. - Dog har "sprinklersygen", - en art tyfus, i datiden kaldet "forrådnelsesfeber", - hjemsøgt egnen, og forårsaget omkring 50 menneskers død. Sygdommen som Hans Rosenkilde omtaler skal 44 år senere på det grusomste ramme hans egen familie, som beskrevet i det følgende vedr. sønnen Niels Jacob Rosenkilde.

Den 26. november samme år gifter han sig med Anna Dorotina Christiansdatter Stevelin, der var en søster til forgængeren i præsteembedet, Hans Christiansen Stevelin, der var fundet druknet i en dam.

Hans Pedersen Rosenkilde og hans kone fik fire sønner. Familien er efter al sandsynlighed starten på den sidenhen store gren af Rosenkilde slægten i Himmerland.

Den ældste af sønnerne døde, og de tre andre fulgte i faderens fodspor, og blev præster. Peder Christian Rosenkilde blev præst og provst i Vive ved Astrup i Hindsted herred. Hans Rosenkilde var præst i Kongsted og den yngste Niels Jacob Rosenkilde efterfulgte faderen i St. Brøndum.

Hans Pedersen Rosenkilde døde den 17. Oktober 1758.ober 1758.

Niels Jacob Rosenkilde

Niels Jacob Rosenkilde blev født den 2. januar 1733. Han blev student i 1749 og kandidat i 1752. Allerede som 19 årig blev han kapellan for faderen og udpeget som dennes efterfølger. Da faderen døde i 1758, blev han sognepræst i en alder af 25.

Den 6. juli 1759 blev han gift med Elisabeth Dorethea Mørch fra Gerding. De fik 3 sønner og 3 døtre. To af døtrene, - Frederikke Nicoline Sophie og Lovise døde 9 og 13 år gamle i henholdsvis 1776 og 1778. De blev begravet i kirken hos deres slægt.

Den ældste søn Hans Rosenkilde, født 3. juni 1760, blev sognedegn i Saltum ved Hjørring og gift med Mette Kirstine Svanekær.

Den næstældste søn Bolle Rosenkilde, født 29 marts 1763, blev præst i Ellidshøj ved Aalborg og døde her den 29. marts 1800.

Den yngste søn Henrich Carl Rosenkilde, født 20. december 1770, var sogndegn i Ellidshøj og Svenstrup og døde 23 januar 1835 i Ellidshøj

I 1775 bliver Niels Jacob Rosenkilde provst over Hellum herred. Han overtager embedet efter svogeren Otto Himmelstrup Mørch.

I 1789 rammer katastrofen familen. Den ondartede tyfus -  "forrådnelsesfeberen" - hærger. Niels Jacob Rosenkilde smittes og dør den 26. marts 1789. Den 1. april samme år dør hans kone. De begraves den 6. april.

Niels Jacob Rosenkilde skulle have været en meget afholdt person. Både i Wibergs Almindelig dansk præstehistorie og i Klavs Gjerdings Hellum Herreds beskrivelse og historie, omtales han som en værdig, omhyggelig og meget elsket sjælesørger.

Den ældste søn Hans Rosenkilde og hans kone rejste til deres begravelse, men her blev også de smittet af sygdommen og døde, hun den 23 april og han den 26 april 1789. Ægteparret efterlod sig 2 små børn, - Elisabet Doretea født 12-10-1786 og Niels Jacob født januar/februar 1788. De opholder sig efter forældrenes død tilsyneladende hos farbroren Bolle Rosenkilde. Niels Jacob dør 2 år gammel i dec. 1790. Søsteren gifter sig i 1807 med præsten Jacob Holm Schibbye

Tyfus, - "Forrådnelsesfeber" eller "Sprinkler".

Forrådnelsesfeber var datidens temmelig ulækre navn for en art tyfus, nærmere bestemt plettyfus som også gik under navnet Sprinkler. Sygdommen spredtes især via lus og smittede derfor specielt under sammenklumpede forhold. Ubehandlet var dødeligheden omkring 50%. Sygdommens symptomer var bl.a. et rødbrunt udslæt, der hurtigt blev til sår. Deraf sandsynligvis navnet.


Kilder:
I nedenstående og flere andre kilder, - der sikkert bygger på hinanden -,  hævdes, at foruden ovennævnte skulle også en yngre søn på 19 være død af sygdommen, og at de alle fire skulle være begravet samme dag. Alderen på denne søn passer med Henrich Carl Rosenkilde jf. ovenfor, men han døde ikke i 1789 men først den 23 januar 1825. Han blev i øvrigt oldefar til Anton Christian Henriksen Rosenkilde, som er omtalt andetsteds på disse sider.


Klavs Gjerding: Bidrag til Hellum Herreds beskrivelse og historie, 1890
Wiberg: Almindelig dansk præstehistorie